Llibre temari – Administratius Mancomunitat de la Ribera Alta en valencià – ENCUADERNAT

35,00

VISTA PRELIMINAR MANCOMUNITAT DE LA RIBERA ALTA

Llibre temari compost pels 21 temes sol·licitats per a la bossa d’Administratius de la Mancomunitat de la Ribera Alta. Un total de 590 fulles. Tot complet i actualitzat en Valencià, en format PDF per a estudiar des de la teua casa de la millor forma.
Entra a la vista preliminar i comprova el temari.

Categoría:

Descripción

En aquest llibre, anem a desenvolupar el temari sol·licitat per a la borsa de treball d´Administratius/ves per a la Mancomunitat de la Ribera Alta.

 

ANNEX – TEMARI

Tema 1. La Constitució Espanyola de 1978. Principis generals. Drets i deures. Estat social i democràtic. Governs, partits i sistemes de partits en l’Espanya democràtica. La Corona. El Tribunal Constitucional. El Poder Judicial.

Tema 2. Les Corts generals. Composició. Atribucions i funcionament. Elaboració de les lleis. Lleis estatals i autonòmiques. Òrgans de control dependents de les Corts Generals.

Tema 3. El Govern i l’Administració Pública. Principis constitucionals de l’Administració. Relacions entre El Govern i les Corts generals. El Consell d’Estat i el Consell Econòmic i Social.

Tema 4. L’organització territorial de l’Estat. Estatut d’Autonomia de la CV. El Govern Valencià o Consell. Les Corts Valencianes.

Tema 5. El Síndic de Greuges. La Sindicatura de Comptes. El Consell Valencià de Cultura. El Comitè Econòmic i Social. El Consell Jurídic Consultiu. L’Acadèmia Valenciana de la Llengua.

Tema 6. La Unió Europea. Les seues principals institucions polítiques.

Tema 7. Principis generals de les administracions públiques i les seues relacions. Els òrgans de les administracions públiques.

Tema 8. L’acte administratiu: Concepte, classes, notificació i publicació. L’obligació de resoldre de l’Administració. Efectes. L’interessat. Drets dels ciutadans. Els registres. Presentació de sol·licituds, escrits i comunicacions. L’ús del valencià i altres llengües oficials.

Tema 9. Les disposicions generals sobre els procediments administratius. La revisió dels actes en via administrativa.

Recursos administratius i jurisdiccionals contra els actes de les corporacions locals. La responsabilitat de les administracions públiques i de les seues autoritats i la resta de personal al seu servici.

Tema 10. L’administració local. Classes. L’autonomia local. El municipi. Territori i població. Organització. Competències. Règims especials. Altres entitats locals. L’entitat local menor. Les Mancomunitats. Els Consorcis. La Província.

Tema 11. L’alcalde-president. El Ple. La Junta de Govern. L’organització complementària. Estatut dels membres de les entitats locals.

Tema 12. Règim de sessions i acords de les corporacions locals. Normes reguladores. Les sessions. Classes. Els acords de les corporacions locals. Majories. Els Estatuts de la Mancomunitat de la Ribera Alta.

Tema 13. Procediment administratiu local. El registre d’entrada i eixida de documents. La Seu electrònica. Requisits de la presentació de documents. Comunicacions i notificacions. Terminis i mitjans de notificació.

Tema 14. La funció pública local. La seua organització. Classes de personal al servici de les entitats locals. El seu règim jurídic. Les plantilles i les relacions de llocs de treball. L’Oferta d’Ocupació Pública. Convocatòries i sistemes de selecció. Situacions administratives dels funcionaris públics.

Tema 15. La funció pública local: selecció, adquisició i pèrdua de la condició de funcionari. Les situacions administratives. Les incompatibilitats. Drets i deures dels funcionaris públics locals, règim disciplinari. El personal laboral. Personal interí i eventual. Els habilitats nacionals.

Tema 16. La contractació administrativa de les administracions públiques. Normativa aplicable. Contractes administratius i contractes privats: diferències i règim jurídic. Els contractes de les corporacions locals. Classes de contractes administratius.

Tema 17. Els béns de les entitats locals; la seua classificació: béns de domini públic, béns patrimonials i béns comunals. Les potestats de l’Administració respecte del seu patrimoni.

Tema 18. El concepte de servei públic. Els modes de gestió del servei públic. Intervenció administrativa local en l’activitat privada. Procediment de concessió de llicències. La potestat sancionadora. El procediment sancionador.

Tema 19. La hisenda tributària en l’àmbit de les corporacions locals. Impostos locals. Taxes i les seues classes. Règim jurídic. Preus públics. Contribucions especials.

Tema 20. El pressupost municipal: contingut, elaboració i aprovació. Reclamacions contra el pressupost. Les bases d’execució del pressupost: la seua finalitat i contingut. Modificacions pressupostàries.

Tema 21. La informàtica en l’Administració pública. L’ordinador: tipus i components fonamentals. Dispositius d’entrada i eixida. Modernització de les administracions públiques: tendències actuals.

Valoraciones

No hay valoraciones aún.

Sé el primero en valorar “Llibre temari – Administratius Mancomunitat de la Ribera Alta en valencià – ENCUADERNAT”

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *